มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์ กลุ่ม 1
ระดับ เทคโนโลยีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412263001
นางสาวปพิชญา จงมีสุข 
2
6412263002
นายพุฒิพงศ์ ร้อยดวง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................