มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่ม 1
ระดับ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312244001
นางสาวกุณฑลี คำมา 
2
6312244004
นางสาวชญาดา รัตนกรณ์ 
3
6312244014
นางสาวพิยะดา สองเมือง 
4
6312244015
นางสาวสายธาร พรมมา 
5
6312244027
นายธีรพล หมื่นชนะสงคราม 
6
6312244029
นายปวริศ ครอบครอง 
7
6312244030
นายพีรพัฐ พิมเสนา 
8
6312244034
นายสถิตย์ บุญศรี 
9
6312244037
นายเจษฎาพร เข็มแก้ว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................