มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012420001
นางสาวกัลยารัตน์ ฉิมเพ็ชร 
2
6012420002
นางสาวเกวลิน แสนนา 
3
6012420003
นางสาวขวัญฤทัย มีชาวนา 
4
6012420004
นางสาวเขมมิการ์ สมอาจ 
5
6012420005
นางสาวคณิศร วังคีรี 
6
6012420006
นางสาวคัทลียา เวลาสิงห์ 
7
6012420007
นางสาวจันศิกา นาคอ่อง 
8
6012420008
นางสาวจินต์จุฑา พุ่มแพร 
9
6012420010
นางสาวจิรภิญญา เงินคง 
10
6012420011
นางสาวจุฑาลักษณ์ แก้วมาลัย 
11
6012420014
นางสาวฐิดารัตน์ บุญคำ 
12
6012420015
นางสาวธนพร สุขอำพร 
13
6012420016
นางสาวธวัลรัตน์ รัตนใหม่ 
14
6012420017
นางสาวธัญลักษ์ อ่อนใจ 
15
6012420018
นางสาวธิดารัตน์ เทพมณีรัตนกุล 
16
6012420020
นางสาวนวพร เอี่ยมคง 
17
6012420021
นางสาวนิตยา อ่อนละมูล 
18
6012420022
นางสาวนุสบา ราชทรัพย์ 
19
6012420023
นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญขันธ์ 
20
6012420025
นางสาวปทุมาภรณ์ ภู่เชย 
21
6012420027
นางสาวประภาพรรณ ด้วงรอด 
22
6012420028
นางสาวพัชราภา รักษี 
23
6012420029
นางสาวพิมพ์พิชชา อาบสุวรรณ์ 
24
6012420030
นางสาวพิมพ์วิภา ผลโพธิ์ 
25
6012420031
นางสาวมิตรา บุญช่วยสุข 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012420033
นางสาวรุ่งฤดี ถากาศ 
27
6012420034
นางสาวลลิตา สุขมาก 
28
6012420035
นางสาวพรรณิภาญ์ ดีมั่น 
29
6012420036
นางสาววาสนา บุญภู่ 
30
6012420038
นางสาววิลาวัลย์ สดสอาด 
31
6012420039
นางสาววิไลวรรณ กองจวง 
32
6012420040
นางสาวศศินา ศรีจูม 
33
6012420041
นางสาวศิวพร นาคมี 
34
6012420043
นางสาวสุภนิดา เทพรักษ์ 
35
6012420044
นางสาวสุรีย์วรรณ เอี่ยมพันธ์ 
36
6012420046
นางสาวอภิญญา ชมภูแสน 
37
6012420047
นางสาวอริสรา รังษี 
38
6012420048
นายกุญช์คเณศ ลิ้มน้ำคำ 
39
6012420049
นายจิระพงศ์ พัดแดง 
40
6012420050
นายชินโชติ แจ่มกระจ่าง 
41
6012420051
นายธนกฤต สุต๋า 
42
6012420052
นายธนาดล เร่งเจริญ 
43
6012420053
นายธนารักษ์ รอดฤทธิ์ 
44
6012420054
นายปฏิภาณ อ่ำเจริญ 
45
6012420056
นายประสบโชค ทองพานเหล็ก 
46
6012420057
นายปองสิชฌ์ ประจิตร 
47
6012420058
นายวัชรพงศ์ บุญธรรม 
48
6012420059
นายวัชริศ สุขฤทธิ์ 
49
6012420060
นายวีรวุฒิ เข็มลา 
50
6012420061
นายศุภัทรพงศ์ ศิริรัตน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
51
6012420063
นางสาวโศภิดา ปัญญาสา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................