มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012420003
นางสาวขวัญฤทัย มีชาวนา 
2
6012420010
นางสาวจิรภิญญา เงินคง 
3
6012420028
นางสาวพัชราภา รักษี 
4
6012420029
นางสาวพิมพ์พิชชา อาบสุวรรณ์ 
5
6012420035
นางสาวพรรณิภาญ์ ดีมั่น 
6
6012420038
นางสาววิลาวัลย์ สดสอาด 
7
6012420044
นางสาวสุรีย์วรรณ เอี่ยมพันธ์ 
8
6012420058
นายวัชรพงศ์ บุญธรรม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................