มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512118001
นางสาวจตุพร ราชเพียแก้ว 
2
6512118002
นางสาวจันทัปปภา จงอยู่เย็น 
3
6512118003
นางสาวเจนจิรา จีนหนอก 
4
6512118005
นางสาวชลธิชา จันทร์หล่ม 
5
6512118006
นางสาวฐิดาพร วงษ์แก้ว 
6
6512118007
นางสาวณัฐนันท์ แท่งทอง 
7
6512118008
นางสาวธนกร พ่วงพร้อม 
8
6512118009
นางสาวนภสร ศรีวิชัย 
9
6512118010
นางสาวเนตรนภา แก้วงาม 
10
6512118011
นางสาวปรียดา พวงทอง 
11
6512118012
นางสาวปวีณา สะทองอยู่ 
12
6512118013
นางสาวปะริตา มีบุญ 
13
6512118014
นางสาวพรรณพัดษา สระแก้ว 
14
6512118015
นางสาวพิมพ์ลดา กลัดนิล 
15
6512118016
นางสาวพิราวรรณ ปานมั่น 
16
6512118017
นางสาวเพ็ญนภา โสภิณ 
17
6512118018
นางสาวภัชรินทร์ นุ่มมีชัย 
18
6512118019
นางสาวภัทรวดี คำสมัย 
19
6512118021
นางสาววิชุดา วงษ์ทน 
20
6512118022
นางสาวศศิธร ล้อมแพน 
21
6512118023
นางสาวศิรดา อยู่สา 
22
6512118025
นางสาวศุภมาศ บุญกล้า 
23
6512118026
นางสาวสิริกร พึ่งตน 
24
6512118027
นางสาวสิริยากร เมฆโต 
25
6512118028
นางสาวอนงค์นาถ อินขลิบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512118029
นางสาวอารียา โนนุช 
27
6512118030
นางสาวอารีรัตน์ เป้ทุ่ง 
28
6512118031
นายณัฐวุฒิ จันแดง 
29
6512118032
นายธนวิชญ์ อยู่คง 
30
6512118033
นายภาสกร ถนอมทองพันธ์ 
31
6512118034
นายอนุพงศ์ โพธิ์ทัย 
32
6512118035
นายอภิชาติ แก้วแปง 
33
6512118036
นายอุดมศักดิ์ จันทะมา 
34
6512118037
นางสาวจีรนันท์ สุวรรณโณ 
35
6512118038
นางสาวรวิภา คำศรีจันทร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................