มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5612234007
นางสาวธรณิศร ถิ่นอ่อง 
2
5612234014
นางสาวปิยวรรณ ตีอิน 
3
5612234028
นางสาวเสาวลักษณ์ ฤทธิ์ศักดิ์ 
4
5612234029
นางสาวอมิตา หล้าหาญ 
5
5612234032
นางสาวอุไรพร กัลยา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................