มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 3
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412412079
นางสาวณัฏฐิกา อนุเคราะห์ 
2
6412412080
นางสาวณัฐกรณ์ คำหาร 
3
6412412081
นางสาวนัฏณภัทร ขวัญนัฏธิติ 
4
6412412082
นางสาวณิชาภัทร อุดพ้วย 
5
6412412083
นางสาวธัญญรัตน์ ศรีคราม 
6
6412412085
นางสาวนริศรา อุ่นแก้ว 
7
6412412087
นางสาวนุชจรี สหัสแปง 
8
6412412091
นางสาวพรรณิภา ฉิมเชิด 
9
6412412092
นางสาวพิริยา พนาลิกุล 
10
6412412094
นางสาววนิดา แก้วพรม 
11
6412412095
นางสาววันเพ็ญ วงศ์วิริยชาติ 
12
6412412096
นางสาววิมลสิริ สุทธิผุย 
13
6412412098
นางสาวศิริวรรณ อินทชัย 
14
6412412099
นางสาวสรณ์สิริ สุริยะใหม่ 
15
6412412100
นายเขษมศักดิ์ แกว่นเขตร์กรรม 
16
6412412101
นายจรรยวรรธน์ อริยหิรัญกุล 
17
6412412102
นายฐิติศักดิ์ เป็นสุข 
18
6412412103
นายณภัทร เทียมศรี 
19
6412412104
นายณัฐพงษ์ เมืองจันทร์ 
20
6412412107
นายภคพล แดงโชติ 
21
6412412108
นายภาณุ เพ็ชรมณี 
22
6412412110
นายสุรเกียรติ์ มั่งมี 
23
6412412112
นางสาวลาวัณย์ ขวัญจร 
24
6412412113
นายศราวุฒิ บุญเปี่ยม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................