มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา แผน ก2
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6267123001
นางสาวอัญชลี อินสาย 
2
6267123003
นายศุภณัฐ สุขสมบัติ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................