มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312412034
นางสาวกัญญารัตน์ โสภา 
2
6312412035
นางสาวชนิษฐา ขวัญจริง 
3
6312412037
นางสาวณัฐประภา กลัดแก้ว 
4
6312412038
นางสาวทิพวรรณ ทวีทรัพย์ 
5
6312412044
นางสาววรินธร คำใจงาม 
6
6312412046
นางสาวศุจิกา จินดากลาง 
7
6312412047
นางสาวสริดา บุญสอาด 
8
6312412049
นางสาวเสาวลักษณ์ กุลมัย 
9
6312412052
นายณภัทร กลิ่นหอม 
10
6312412053
นายณัฐพร นุ่มเนตรกุลวรรณ 
11
6312412054
นายธนพล วงษา 
12
6312412055
นายธนวัฒน์ เจนบ้านผือ 
13
6312412058
นายภูมิพิพัฒน์ มากบำรุง 
14
6312412059
นายเริงณรงค์ แจ้งสว่าง 
15
6312412060
นายฤทธิพร ธรรมณุวงศ์ 
16
6312412063
นายศุภกิตติ์ กาวิละบุตร 
17
6312412064
นายสหรัฐ เพ็ชรเอี่ยม 
18
6312412066
นายอดิเทพ รินถา 
19
6312412067
นายอรรถชาติ ทิพยกมลพันธ์ 
20
6312412081
นายศรัณย์ ด้วงฉิม 
21
6312412082
นางสาวพรรัตน์ พารีตา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................