มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การเมืองการปกครอง กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812408003
นางสาวจิตวรินทร์ นันต๊ะยศ 
2
5812408007
นางสาวเบญจวรรณ คงรอด 
3
5812408011
นางสาวพัชธีญา สุริเย 
4
5812408022
นางสาวสุรีรัตน์ พุดฉิม 
5
5812408032
นายไตรภพ ลักขณาวสันต์ 
6
5812408034
นายธนากร อินทร์ฉัตร 
7
5812408035
นายธเนศ สีสด 
8
5812408054
นายเสกสรร ละอองทรง 
9
5812408112
นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................