มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน รุ่น 12 ก.
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6167121007
นางสาวสุภาภรณ์ เกศธนากร 
2
6167121009
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ จันวิสิทธิ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................