มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน รุ่น 12 ก.
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6167121001
นางสาวกัณฑิมา เผือกใต้ 
2
6167121002
นางสาวชารดา บริสุทธิ์ 
3
6167121003
นางสาวธนิตตา กล่ำบุตร 
4
6167121004
นางพรทิพา สิทธิวงค์ 
5
6167121005
นางวันทนา เพ็ชรผึ้ง 
6
6167121006
นางสาวสมใจ เรือนเพ็ชร 
7
6167121007
นางสาวสุภาภรณ์ เกศธนากร 
8
6167121008
นางสาวพรพิมล ญาณปัญญา 
9
6167121009
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ จันวิสิทธิ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................