มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612428001
นางสาวกรพินธุ์ แสนสุข 
2
6612428002
นางสาวกานต์ธิดา ธารสุขสกุล 
3
6612428003
นางสาวเกวลิน คำปวน 
4
6612428004
นางสาวคุณัญญา มากเมือง 
5
6612428005
นางสาวจิราภรณ์ ฮั้วจินดา 
6
6612428006
นางสาวชญานุตม์ ดอนตุ้มไพร 
7
6612428007
นางสาวตาทิพย์ ประสิทธิ์ชัยชำนะ 
8
6612428008
นางสาวนภัสสร ธารสุขสินธุ 
9
6612428009
นางสาวพรไพลิน ทวีอัจฉริยวุธ 
10
6612428010
นางสาวแพรวา เทียนสว่าง 
11
6612428011
นางสาวภัทรวดี คำโหยก 
12
6612428012
นางสาวมลฑกานต์ สุขเจริญ 
13
6612428013
นางสาวราชาวดี บุญเพ็ง 
14
6612428014
นางสาววรารัตน์ นุ่มสำลี 
15
6612428015
นางสาววริศรา ใจเลิศ 
16
6612428016
นางสาววิกตอเรีย - 
17
6612428017
นางสาวสริญดา ฉายอรุณ 
18
6612428018
นางสาวสุพิชชา ขงเขตคราม 
19
6612428019
นางสาวสุเมธินี แทนธนวัฒน์ 
20
6612428020
นางสาวเหมือนฝัน ยิ้มเกตุ 
21
6612428021
นางสาวอินทิรา อินแจ้ 
22
6612428022
นายก้องภพ เนตรทิพย์ 
23
6612428023
นายธนวัฒน์ สีดามา 
24
6612428024
นายธนวัต เพ็ชรภูมิ 
25
6612428025
นายพัชรพล พะชะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612428026
นายเมธัส มาลาลักษณ์ 
27
6612428027
นายอภิสิทธิ์ วงศ์มหา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................