มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม 2
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512404038
นางสาวนริศรา คุ้มมี 
2
6512404039
นางสาวนริศรา บุษบก 
3
6512404042
นางสาวปวิชญา จันทร์นิล 
4
6512404043
นางสาวปาริชาติ เสือสวัสดิ์ 
5
6512404044
นางสาวพรนภา วันประเสริฐ 
6
6512404045
นางสาวแพรวา เจริญศรี 
7
6512404046
นางสาวภัทราภรณ์ ยุวศรี 
8
6512404048
นางสาวม่านพร เกตุอัมพร 
9
6512404049
นางสาวมินทฏา โสดา 
10
6512404050
นางสาวรัชนีกร ประสาทพร 
11
6512404051
นางสาววริศรา สีหาโคตร 
12
6512404052
นางสาววัชรินทร์ นามสุโน 
13
6512404053
นางสาวศิรประภา เมินธนู 
14
6512404054
นางสาวศิริเพ็ญ แสงบุญ 
15
6512404055
นางสาวสุกัญญา ไชยชาติ 
16
6512404056
นางสาวสุดารัตน์ ดิษฐจันทร์ 
17
6512404057
นางสาวสุธิตา จะแรบรัมย์ 
18
6512404058
นางสาวสุริยาพร พูนฟัก 
19
6512404059
นางสาวอสมาภรณ์ ศรีแสงฉาย 
20
6512404060
นางสาวอาริสา เฮงทรัพย์ 
21
6512404061
นายจิรายุ ปล่องลม 
22
6512404062
นายเจษฎากร สุขสุวรรณ 
23
6512404063
นายณรงค์ สีทา 
24
6512404064
นายณัฐวุฒิ พลรักษา 
25
6512404065
นายธนารัตน์ ขำเฟื่อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม 2
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512404066
นายนนทพัทธ์ ดีเจริญ 
27
6512404067
นายปริญญา จำปานา 
28
6512404069
นายพรรณธนพล ยิ้มประดิษฐ์ 
29
6512404070
นายพิทักษ์ แก้วเบาะคำ 
30
6512404071
นายศรวัสย์ อินทิพย์ 
31
6512404072
นายอภิวัฒน์ บุญมา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................