มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612405001
นางสาวกมลธิดา ฉิมคง 
2
6612405002
นางสาวกัลยรัตน์ สมอนาค 
3
6612405003
นางสาวจินตนา สมจันทึก 
4
6612405004
นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์อ้น 
5
6612405005
นางสาวชนิตา จันทร์แจ้ง 
6
6612405007
นางสาวประพาพร กล่อมเจ๊ก 
7
6612405008
นางสาวปาริฉัตร พริ้งดี 
8
6612405009
นางสาวพรทิวา สีดาวงษ์ 
9
6612405010
นางสาวพรธิมา จำชาติ 
10
6612405011
นางสาวพรสวรรค์ หนุนโต 
11
6612405012
นางสาวพัชราภา สุขแซว 
12
6612405013
นางสาวพิมธิดา พิมเสน 
13
6612405014
นางสาวพิมลรัตน์ ภูริธร 
14
6612405016
นางสาวรัชณา รุ่งเรืองศักดิ์ 
15
6612405017
นางสาววิมลทิพย์ ฉิมมาลี 
16
6612405018
นางสาวสาวิตรี เกษี 
17
6612405019
นางสาวสาวิตรี หงษ์ร่อน 
18
6612405020
นางสาวสุกัญญา ธูปเทียน 
19
6612405021
นางสาวสุธิวา ยิ้มน้อย 
20
6612405022
นางสาวสุวนันท์ คำปา 
21
6612405023
นางสาวอรวรรณ ตระกูลพิชญ์พงศ์ 
22
6612405025
นางสาวอริสา ไม้สนธิ์ 
23
6612405026
นายกิตติ เกตุแพร 
24
6612405027
นายชาติชาย แซ่ย่า 
25
6612405028
นายฐิติพงศ์ เรืองจุ้ย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612405029
นายณัฐตพันธ์ พรมประสิทธิ์ 
27
6612405030
นายธนพล ดวงแก้ว 
28
6612405032
นายธราธร ทองเนตร 
29
6612405033
นายธวัชชัย บัวเข็ม 
30
6612405034
นายธัชพล สิ้วอินทร์ 
31
6612405035
นายธีระศักดิ์ ไพศาลธรรม 
32
6612405036
นายนรบดี ทองอินทร์ 
33
6612405037
นายบัณฑิต พุกอิ่ม 
34
6612405038
นายปฏิพล จันทรอ่ำ 
35
6612405039
นายภาคิน พยัคฆเดช 
36
6612405040
นายวิโรจ ราชชมภู 
37
6612405058
นางสาวปัณฑิตา คลังเพ็ชร 
38
6612405064
นางสาวสู่ขวัญ เพ่งกิจ 
39
6612405101
นางสาวหนึ่งฤทัย ประเสริฐทรัพย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................