มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาจีน กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012416001
นางสาวกัณธิมา เป็งดิบ 
2
6012416003
นางสาวกาญจนาพร จู๊ดทรัพย์ 
3
6012416004
นางสาวเกวลิน ประชัน 
4
6012416005
นางสาวขนิษฐา ดาบาง 
5
6012416006
นางสาวจารุวรรณ คำโภ 
6
6012416007
นางสาวจิราวรรณ เที่ยงธรรมโม 
7
6012416009
นางสาวชุติมน แซ่หลอ 
8
6012416011
นางสาวฐาปนี ฉ่ำแสง 
9
6012416012
นางสาวณัชชา เหม่นแหลม 
10
6012416013
นางสาวดรุณี ร่มกลาง 
11
6012416014
นางสาวดุจสิตา ขำนาพึง 
12
6012416015
นางสาวทิพรดา ลีชานนท์ 
13
6012416016
นางสาวธนัชพร คงพันธ์ 
14
6012416018
นางสาวธัญสิริ เพชรหาญ 
15
6012416020
นางสาวนภาพร สุขหร่อง 
16
6012416021
นางสาวนฤมล ทิมภู 
17
6012416022
นางสาวนิตยา ประเสริฐศิลป์ 
18
6012416023
นางสาวปวิชญา สิงห์สถิตย์ 
19
6012416026
นางสาวพรรณกร ประกิตธรรังษี 
20
6012416027
นางสาวพัทธนันท์ ลอยทับเลิศ 
21
6012416028
นางสาวพิมพ์นิภา นิลจันทร์ 
22
6012416029
นางสาวภัทราวดี นิ่งนึก 
23
6012416031
นางสาวยุวดี แซ่หลอ 
24
6012416032
นางสาวรดา จำเนียรสุขสกุล 
25
6012416033
นางสาวรัฐสิกา แก้วสมนึก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาจีน กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012416034
นางสาวลลิตา เนียมหอม 
27
6012416035
นางสาววัลลภา จันทร์ดี 
28
6012416036
นางสาววิจิตรา ขันดา 
29
6012416038
นางสาววิไลลักษณ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล 
30
6012416039
นางสาวศรีธัญญลักษณ์ ลือวิชานะ 
31
6012416040
นางสาวสรนันท์ โสทัน 
32
6012416041
นางสาวสโรชา ศักดิ์เจริญชัยกุล 
33
6012416042
นางสาวสวรินทร์ อุ่นแก้ว 
34
6012416043
นางสาวสาวิตรี ชำนาญเสือ 
35
6012416044
นางสาวสุดาภรณ์ ชูกำลัง 
36
6012416045
นางสาวสุปรียา เล้งคำ 
37
6012416046
นางสาวสุรีรัตน์ สุขมี 
38
6012416047
นางสาวเสี่ยเจียน ลิม 
39
6012416048
นางสาวอัมพร นสินกร 
40
6012416049
นางสาวอาภากร แซ่วื่อ 
41
6012416052
นายจุรินทร์ สายสร้อยจีน 
42
6012416053
นายประกาศิต พรมสอน 
43
6012416054
นายปิยะภัทร วังคีรี 
44
6012416055
นายมงคลทิวัตถ์ วงศ์พิทักษ์ 
45
6012416056
นายยุทธการ คำอินทร์ 
46
6012416057
นายอภิธาน ธาราแสวง 
47
6012416058
นายอิสรา รุ่งแหยม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................