มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาจีน กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012416013
นางสาวดรุณี ร่มกลาง 
2
6012416032
นางสาวรดา จำเนียรสุขสกุล 
3
6012416040
นางสาวสรนันท์ โสทัน 
4
6012416054
นายปิยะภัทร วังคีรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................