มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ 27/35
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6632412055
นางสาวณิชกานต์ เมืองกลาง 
2
6632412056
นางสาวธนาวรรณ เอกอินภา 
3
6632412057
นางสาวเพชรรัตน์ บุญรอด 
4
6632412058
นางสาวเพ็ญสินี รุ่งแจ้งเจริญสุข 
5
6632412059
นางสาวสมิตา ยังวิลัย 
6
6632412060
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เชี่ยวชาญ 
7
6632412061
นายคมชัย มีตาบุญ 
8
6632412062
นายชัยพงษ์ เดชอิ่ม 
9
6632412063
สิบตรีณัฐดนัย มากมี 
10
6632412064
นายณัฐพงศ์ แก้วคำ 
11
6632412065
สิบตำรวจตรีทัศพงษ์ มิ่งเชื้อ 
12
6632412066
สิบตำรวจตรีธนกร ใหลเจริญ 
13
6632412067
นายธนวัฒน์ ลายปักษ์ 
14
6632412068
สิบตำรวจตรีนพดล คงเมือง 
15
6632412069
นายนพรัตน์ อมตานนท์ 
16
6632412070
สิบตำรวจตรีพงษ์สธร รอดพงษา 
17
6632412071
นายพชร ไพรพฤกษ์ 
18
6632412072
สิบตำรวจตรีภิเษก คำจันทร์ 
19
6632412073
นายรัชสิทธิ์ นารายณ์ 
20
6632412074
นายวันอาสา เกษธีระกุล 
21
6632412075
สิบตำรวจตรีศราวุฒิ ทิมโต้ 
22
6632412076
สิบตรีอิทธิพล บุตสี 
23
6632412077
นายเอกพัฒน์ สายสมุทร 
24
6632412078
สิบตำรวจตรีทศพล พุ่มกล่อม 
25
6632412084
สิบตำรวจตรีนวพล บุญสกุล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................