มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม 4
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5715612057
ว่าที่ร้อยตรีหญิงชฎาพร แตงสมบูรณ์ 
2
5715612071
นางสาวพรรณวดี อ่อนอ่ำ 
3
5715612072
นางสาวพรรษชล ร่มโพธิ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................