มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 23/37
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6232419001
นางสาวกรองแก้ว อนงค์ 
2
6232419002
นางสาวกุลนิษฐ์ ณ ระนอง 
3
6232419003
นางสาวชนิตา อินทร์ยัง 
4
6232419008
นางสาวธิดารัตน์ อาจอำนวย 
5
6232419010
นางสาวปารวี ปานทอง 
6
6232419014
นางสาววรรณนิภา ปานหนู 
7
6232419015
นางสาววิชญาพร โอวกุล 
8
6232419016
นางสาวศิวะพร ล้อวิลัย 
9
6232419020
นางสาวสุภาพร แขกใจเย็น 
10
6232419025
นายจุมภฏ บุตรนุช 
11
6232419029
นายพบธรรม คำอ่อนดี 
12
6232419035
นางสาวกัญญารัตน์ ออมพลศิริ 
13
6232419039
นางสาวภริตพร ไขกระวิง 
14
6232419040
นางสาวธัญวรัตม์ บัวริคาน 
15
6232419041
นางสาววิลาวัณย์ สวัสดิ์นะที 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................