มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 18/38
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5732420009
นางสาววิภาดา ปินตา 
2
5732420012
นางสาวอารีรัตน์ ศรีบุรินทร์ 
3
5732420015
นางสาวจิลมิกา จำปา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................