มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 21/40
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6032603005
นางสาวพรนิภา แก้ววงษา 
2
6032603006
นางสาวพัชรา แซ่เล้า 
3
6032603007
นางสาวสรัลชนา เขมะประสิทธิ์ 
4
6032603011
นายนันทพงศ์ ภูทวี 
5
6032603012
นายนิพิฐพนธ์ อมรรัตนานุเคราะห์ 
6
6032603014
นายอภิเมศ พึ่งพิณ 
7
6032603016
นายสกล ทันนิเทศ 
8
6032603017
นายวีรวัฒน์ นุชชม 
9
6032603022
นางสาวญาสุมินทร์ คชสิทธิ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................