มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012612005
นางสาวนภัสสร เอี่ยมแก้ว 
2
6012612012
นางสาวศิริพร รุ่งฉัตร 
3
6012612045
นางสาวจินดาพร ศรีจูม 
4
6012612047
นางสาวนฤพร กลั่นหวาน 
5
6012612048
นางสาวนุจรีย์ แสนแก้ว 
6
6012612049
นางสาวบุญสิตา แสงประทุม 
7
6012612051
นางสาวเมธาวี เขียวขำ 
8
6012612052
นางสาววรรณรี ฟุ้งสุข 
9
6012612053
นางสาวศศิวิมล อินทอง 
10
6012612054
นางสาวศิรภัสสร หงษ์เวียงจันทร์ 
11
6012612056
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทร์ฉาย 
12
6012612057
นางสาวสุพัตรา ทองอินทร์ 
13
6012612059
นางสาวอารีญา อินยอด 
14
6012612060
นางสาวอินทิรา บุตรหล่อ 
15
6012612061
นายกิตติ ปราบหว่าง 
16
6012612063
นายขจรวิทย์ เกตุคง 
17
6012612064
นายจรัณธร ศรีดี 
18
6012612065
นายจักรกฤษ รอดเงิน 
19
6012612069
นายณัฐภัทร ม่วงศรี 
20
6012612071
นายธัชกร ดิลกธีรากุล 
21
6012612075
นายพงศธร สุดจิตร์ 
22
6012612076
นายพงศ์พล พิมลบุตร 
23
6012612077
นายพิริยะ สินปรีดี 
24
6012612079
นายวัชระ กลิ่นนาค 
25
6012612081
นายศุภชัย เพชรใจดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012612082
นายสรวิศ แงะสัมฤทธิ์ 
27
6012612083
นายสุภกิจ โพธิ์สอน 
28
6012612084
นายอธิวัชญ์ บุญโสภา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................