มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012612012
นางสาวศิริพร รุ่งฉัตร 
2
6012612057
นางสาวสุพัตรา ทองอินทร์ 
3
6012612079
นายวัชระ กลิ่นนาค 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................