มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เซรามิกส์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5612215005
นางสาวเยีย วื่อปรัชญากุล 
2
5612215006
นางสาวรจนา พิมปาน 
3
5612215011
นายจิตติภัทร เนียมม่วง 
4
5612215024
นายธนวัฒน์ วีสุกสี 
5
5612215030
นายพิทักษ์ชัย บุตรเคน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................