มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ดนตรีสากล 19/40
ระดับ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5832411001
นางสาวสุพรรณี ทองสนิท 
2
5832411002
นายก้องไพร สวนเส 
3
5832411003
นายกิตติศักดิ์ เสาพึ่งดี 
4
5832411005
จ่าอากาศตรีพิงค์ตะวัน มหาจำปาทอง 
5
5832411007
นายเอกชัย โตมา 
6
5832411008
นางสาวสุภาวดี เอี่ยมจำรัส 
7
5832411009
จ่าอากาศตรีกฤตเมธ ชัยทักษิณ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................