มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง กลุ่ม 2
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512273028
นางสาวกัลยรัตน์ ผิวเกลี้ยง 
2
6512273029
นางสาวกานต์ธีรา พุทธรักษ์ 
3
6512273030
นางสาวจุฑามาศ อินต๊ะวงศ์ 
4
6512273031
นางสาวชลธิชา จันทรา 
5
6512273032
นางสาวญาดา แสนปัญญา 
6
6512273034
นางสาวธมนวรรณ ศรีบุญ 
7
6512273035
นางสาวนภสร น้อยปาน 
8
6512273036
นางสาวนภัสสร แสงท้าว 
9
6512273037
นางสาวบงกชกร ชฎาวงษ์ 
10
6512273039
นางสาวปวิตรา สุระชนม์ 
11
6512273040
นางสาวปุณยาพร เขียวเขิน 
12
6512273041
นางสาวพลอยชนก เลิศวัฒนาชัย 
13
6512273042
นางสาวพัชราภา จันทร์สว่าง 
14
6512273043
นางสาวมณีรุ้ง รอดพันดุง 
15
6512273044
นางสาวรติญา เจริญรัมย์ 
16
6512273049
นางสาวสุธิดา สารโคตร 
17
6512273052
นางสาวณัฐริตา ไชยาพงศ์พิพัฒน์ 
18
6512273053
นางสาวกนกพร พุกมาก 
19
6512273054
นางสาวธัญวรัตน์ ม่วงย้อย 
20
6512273055
นางสาวนพรัตน์ ทบอุด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................