มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712245007
นางสาวทรรสิกา ศรีโสภา 
2
5712245016
นางสาวมโนชา สุขน่วม 
3
5712245024
นางสาวสุพรรณี จิตรบรรจง 
4
5712245043
นายภควัต ลาวัณยกุล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................