มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต กลุ่ม 2
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012615049
นางสาวกนกพร อู่นาท 
2
6012615050
นางสาวกนกวรรณ คล้ายสอน 
3
6012615051
นางสาวกนกวรรณ จันทร์ประธาตุ 
4
6012615052
นางสาวกนกวรรณ ยืนยาว 
5
6012615053
นางสาวกัญญารัตน์ ชัยปราการ 
6
6012615055
นางสาวเข็มมิกา ยาวา 
7
6012615056
นางสาวจารุวรรณ โมทะนี 
8
6012615059
นางสาวญาณสุภา บุญธรรม 
9
6012615060
นางสาวณัฐธิดา ทาสีดา 
10
6012615061
นางสาวดวงนภา ทองนอก 
11
6012615062
นางสาวทักษิณี บุญเรือง 
12
6012615063
นางสาวธนารัตน์ เจริญยิ่ง 
13
6012615064
นางสาวธนิดา พบพิมาย 
14
6012615065
นางสาวธันย์ชนก โพธิ์ศรี 
15
6012615066
นางสาวนิภาวัลย์ เนียมหอม 
16
6012615068
นางสาวปนัดดา คุ้มสอน 
17
6012615069
นางสาวประนอม จันดีสาร 
18
6012615070
นางสาวพรนภา ทับทอง 
19
6012615071
นางสาวพรพิมล พูลโพธิ์ 
20
6012615072
นางสาวพิมประภา เงินคง 
21
6012615073
นางสาวยุวดี มณีนิล 
22
6012615074
นางสาวรัชนีกร หงษ์ดวง 
23
6012615075
นางสาวฤทัย ทองพิราม 
24
6012615076
นางสาววรรณิสา นาราช 
25
6012615077
นางสาววราภรณ์ ยาใจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต กลุ่ม 2
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012615078
นางสาวศันสนีย์ ศรีธรรมมา 
27
6012615079
นางสาวสุณัฐิพร ปั้นทิม 
28
6012615080
นางสาวสุทธิดา ใจดี 
29
6012615081
นางสาวสุพัตรา ฉวีอินทร์ 
30
6012615082
นางสาวสุภาวดี พัดกล่อม 
31
6012615083
นางสาวสุรีรัตน์ อิ่มหนำ 
32
6012615084
นางสาวเสาวรัตน์ นันต๊ะแก้ว 
33
6012615085
นางสาวอธัญธิณัฐ โพธิ์ทอง 
34
6012615086
นางสาวอนุสรา ขวัญสุข 
35
6012615087
นางสาวอภิสรา จันทร์แช่ม 
36
6012615088
นางสาวอมรรัตน์ บุรานันท์ 
37
6012615089
นางสาวอมลรดา คล่องการงาน 
38
6012615090
นางสาวอารีญา ยันเจริญ 
39
6012615094
นางสาวสุฑามาศ สร้อยบวบ 
40
6012615096
นางสาวอภิสรา ไชยชาติ 
41
6012615097
นางสาวดรัลพร ธุรี 
42
6012615098
นางสาวชลนิภา แซ่โค้ว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................