มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ชีววิทยา กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612213001
นางสาวชลธิชา ชื่นชม 
2
6612213002
นางสาวธนัชพร ทรัพย์ทวี 
3
6612213003
นางสาวเพรชญาดา จาปัน 
4
6612213004
นางสาววณิชดา อนุเคราะห์ 
5
6612213005
นางสาววันวิสา แซวหิว 
6
6612213006
นางสาววัลลภา นิยมญาติ 
7
6612213007
นางสาวหมอกไพรพนา นามูลเพ็ง 
8
6612213008
นางสาวศิริวรรณ กลิ่นหอม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................