มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา รุ่น 6
ระดับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5869115003
นางสาวกมลทิพย์ เดชะปรากรม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................