มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา รุ่น 6
ระดับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5869115001
นางไพลิน จารี 
2
5869115002
นางสาวสุภาพร ปรารมย์ 
3
5869115003
นางสาวกมลทิพย์ เดชะปรากรม 
4
5869115004
นางชุติพร เหล็กคำ 
5
5869115005
นางณกมล นกแก้ว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................