มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 22/38
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6132419001
นางสาวกมลชนก อินพานิช 
2
6132419002
นางสาวกมลวรรณ ศรีภิรมย์ 
3
6132419004
นางสาวจิราพร วงศ์วิศิษฐ์ 
4
6132419005
นางสาวทิพวรรณ จันทร์ลุน 
5
6132419008
นางสาวบุญยวีร์ นาคบัว 
6
6132419011
นางสาวพรนัชชา แดงประพันธ์ 
7
6132419015
นางสาวศิริพร อู่ทอง 
8
6132419017
นายกิตติทัศน์ เพ็ชรบัว 
9
6132419019
นายชัยธวัช ช่างย้อม 
10
6132419021
นายธนโชติ เอี่ยมเปลี่ยน 
11
6132419022
นายนภัสรพี อู่นาท 
12
6132419023
นายพิสิษฐ์ จิตเรือ 
13
6132419030
นางสาวเพชรรัตน์ สาหร่าย 
14
6132419031
นายพิษณุ เกตุแก้ว 
15
6132419032
นางสาวกัญญา เสือคง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................