มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย 20/36
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5932418006
นางสาวขนิษฐา ทองดี 
2
5932418012
นางสาวนฤพร ชาญตะปะ 
3
5932418016
นางสาวประภาพรรณ ทองอินต๊ะ 
4
5932418021
นางสาวรัชนี ก้อนกลีบ 
5
5932418027
นางสาวโศจิรัตน์ รัตนสกล 
6
5932418030
นางสาวสุรัชฎา ดำเนินโฉม 
7
5932418033
นายกวินทิพย์ นันทา 
8
5932418034
นายชูชาติ เรืองเดช 
9
5932418036
นายพัชรดนัย แสนคำ 
10
5932418037
นายภมร บูรณพล 
11
5932418040
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรียาทร พิมพิลา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................