มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน รุ่น 10
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5867121001
นางสาวกรรณิกา ราชทะคันที 
2
5867121002
นางสาวปรียานุช มีจาด 
3
5867121003
นางสาววันดี โพธิ์ศรี 
4
5867121005
นางสาวอุทุมพร หวังดีมั่นคง 
5
5867121006
นายจักรพันธ์ ประสมทรัพย์ 
6
5867121007
นายธวัช ให้พร 
7
5867121009
นางสาวทักษพร ทองคำนุช 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................