มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สังคมศึกษา กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412120029
นางสาวกรกนก บุญมาคำ 
2
6412120030
นางสาวกันตินันท์ เชาวลิต 
3
6412120031
นางสาวกาญจนา เทษาวงค์ 
4
6412120032
นางสาวจีรภา ด้วงบาง 
5
6412120033
นางสาวชลธิชา เอี่ยมชื่น 
6
6412120034
นางสาวธนพร ทิพย์มาลา 
7
6412120035
นางสาวธัญชนก ไชยูปถัมภ์ 
8
6412120036
นางสาวปภาวรินทร์ โต่นวุธ 
9
6412120037
นางสาวพิมพ์ชนก อินทะรังษี 
10
6412120038
นางสาววริษา ชูชาวนา 
11
6412120039
นางสาวศิริประภา มาวัน 
12
6412120040
นางสาวศุภาพิชญ์ อ่วมแก้ว 
13
6412120041
นางสาวสิรภัทร แสนมา 
14
6412120042
นางสาวสิริยากร ชูเพชร 
15
6412120043
นางสาวสิริวิภา อ่ำปลั่ง 
16
6412120044
นางสาวสุธีกานต์ คำตุ้ย 
17
6412120045
นางสาวสุรภา ชินสิทธิ์ 
18
6412120046
นางสาวสุวนันท์ แซ่หว้า 
19
6412120047
นางสาวอังคณา รักการ 
20
6412120048
นายจิรัฐธภาค มณีธรรม 
21
6412120049
นายนราวิชญ์ หลักแหลม 
22
6412120050
นายปฏิภาณ รัตนศรีรังกูล 
23
6412120051
นายปริยวัฒน์ ดาสนม 
24
6412120052
นายรัฐพงษ์ สมบัน 
25
6412120053
นายวรายุ โลหะเวช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สังคมศึกษา กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6412120054
นายศิริโชค สิงหา 
27
6412120055
นายอภิเดช ภักดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................