มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812602007
นางสาวชญานุช ขันหลวง 
2
5812602020
นางสาวปภาดา กังเจริญวาณิช 
3
5812602032
นางสาวเยาวภา นวลเกตุ 
4
5812602051
นายดนุสรณ์ อ่ำทอง 
5
5812602057
นายปิยะณัฐ ปู่ซึ้ง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................