มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612602004
นางสาวจารุนันท์ มะชะรา 
2
6612602053
นางสาวกวินธิดา คำภักดี 
3
6612602055
นางสาวกัญญาวีร์ ท้วมดี 
4
6612602056
นางสาวกานต์ธิดา ฟองดา 
5
6612602057
นางสาวจุฑามาศ กาไว 
6
6612602058
นางสาวชลลดา ดลไสว 
7
6612602060
นางสาวณัฐกานต์ ศรีสงคราม 
8
6612602061
นางสาวณัฐนิชา พรมมา 
9
6612602063
นางสาวธัญมน ธิใจ 
10
6612602066
นางสาวพิมพ์พิศา กิ่งเกล้า 
11
6612602067
นางสาวมนทกานต์ เขียวเทศ 
12
6612602068
นางสาวรติมา โอภาษี 
13
6612602069
นางสาวลักษณารีย์ ลาดโลศรี 
14
6612602070
นางสาวศิริวรรณ รุ่งเรืองมิตร 
15
6612602071
นางสาวสวพร ยากอง 
16
6612602072
นางสาวสุภาวิดา มาเม้า 
17
6612602074
นางสาวโสรญา สมงาม 
18
6612602076
นางสาวอภิชญา โกศลชีวันกุล 
19
6612602078
นางสาวอรอนงค์ รำพึงคิด 
20
6612602081
นายจีระวิทย์ เถารักตระกุล 
21
6612602082
นายเจริญศักดิ์ เกิดมี 
22
6612602083
นายเจษฎาภรณ์ สายคำมี 
23
6612602084
นายชนิธรณ์ เรือทมิฬ 
24
6612602085
นายชาติกาญจน์ จงบริบูรณ์ 
25
6612602086
นายชินภัทร์ ครองแสนเมือง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612602087
นายฐิติวัฒน์ ศุภสีห์ 
27
6612602088
นายณัฐพงศ์ กุลวงค์ 
28
6612602089
นายณัฐวัฒน์ กาหลง 
29
6612602090
นายณิชคุณ อิ่มเพ็ง 
30
6612602091
นายธนรัฐ แจงทะนงค์ 
31
6612602092
นายธีรเดช จำปาหอม 
32
6612602094
นายปรจักษ์ ท่วงที 
33
6612602095
นายพนธกร ยันสาสคร 
34
6612602096
นายภูริณัฐ บริรักษ์ 
35
6612602097
นายวรุตม์ กำมณี 
36
6612602098
นายศิววงศ์ เปลี่ยนพิทักษ์ 
37
6612602100
นายอดิศร พันธุ์สว่าง 
38
6612602101
นายอานนท์ นาสุข 
39
6612602126
นางสาวสุวารี ทรัพย์สมบัติ 
40
6612602146
นายรุจดนัย ไกรแก้ว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................