มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712415008
นางสาวชฎารัตน์ พัวตะนะ 
2
5712415017
นางสาวนิชาภา เมืองจันทร์ 
3
5712415023
นางสาวรุ่งตะวัน ตรีพรต 
4
5712415026
นางสาววรรณนภา รื่นชด 
5
5712415032
นายวีรพล พุกละออ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................