มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 17/05
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5635602001
นางสาวกฤติญา เรืองจุ้ย 
2
5635602008
ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐชยา มูลสุวรรณ 
3
5635602013
นางสาวนิตยา กลัดแก้ว 
4
5635602024
นางสาววาสนา รักชนาท 
5
5635602038
นายนภาพล พุ่มไพจิตร 
6
5635602039
สิบตำรวจโทยศพล วงศ์จะมาศ 
7
5635602089
นางสาวธีรนาฎ ด่อล๊ะ 
8
5635602090
นางสาววรพรรณ บุตรเพ็ชร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................