มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 27/10
ระดับ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6635253001
นางสาวจิราพร ผดุงโชค 
2
6635253002
นางสาวธารารัตน์ ยัดไธสง 
3
6635253003
นางสาวนฤมล ศรีนังคะมาลี 
4
6635253004
นางสาวนัชชา บุญชมภู 
5
6635253005
นางสาวปานชีวา มีสุข 
6
6635253006
นางสาวปิยะรัตน์ เหิบขุนทด 
7
6635253007
นางสาวพีรดา ถอยวิลัย 
8
6635253008
นางสาววันวิสาข์ ทองเพ็ง 
9
6635253009
นางสาวศรพิณ โกสุม 
10
6635253010
นางสาวศริญญา ยศปัญญา 
11
6635253011
นางสาวศิริรัตน์ พรมมา 
12
6635253012
นางสาวศิริวรรณภา ทิศพรม 
13
6635253013
นางสาวสุวนันท์ นนท์ศิริ 
14
6635253014
นางสาวอมรกานต์ น้อยสกุล 
15
6635253015
นายณัฐพนธ์ เกษร 
16
6635253016
นายณัฐพล สุวรรณวงค์ 
17
6635253017
นายณัฐภัทร ณ เชียงใหม่ 
18
6635253018
นายณัฐวุฒิ สงวนนาม 
19
6635253019
นายณัฐวุฒิ สมบูรณ์ 
20
6635253020
นายตะวัน ถาโงกโป้ 
21
6635253021
นายธนากรต์ ทิชาสิริกูล 
22
6635253022
นายธรณวรรต ธรรมสาร 
23
6635253023
นายนันทวิทย์ จินจำ 
24
6635253024
นายนาวินต้า เบญจกัลยาณี 
25
6635253025
นายนิพล แสงการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 27/10
ระดับ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6635253026
นายภาณุพงศ์ วงศ์ทองจันทร์ 
27
6635253027
นายภูมรินทร์ สมยศ 
28
6635253028
นายรัชชานนท์ ใยจัตุรัส 
29
6635253029
นายวชิรพงศ์ ใหม่พรหม 
30
6635253030
นายวัชรกร บุญชัยมาตย์ 
31
6635253031
นายวุฒิพงษ์ธร ตรีนอก 
32
6635253032
นายศราวุฒิ สมอไพร 
33
6635253033
นายสมศักดิ์ศรี เเซ่ย่าง 
34
6635253034
นายสิทธิพงษ์ วงษ์งาม 
35
6635253035
นายสิริวัฒน์ เพียนยุธ 
36
6635253036
นายอิทธิพัทธ์ อ่อนไธสง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................