มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ แผน ก2
ระดับ นิติศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6667412001
นางสาวสุกัญญา เขียวเมือง 
2
6667412002
นายธีรนิตย์ กาติ๊บ 
3
6667412004
นายปิยะ กันตังกุล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................