มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612118020
นางสาววรรณษา ยาสุทธิ 
2
6612118030
นางสาวจรรยาพร ภูผาเวียง 
3
6612118031
นางสาวจิรัชยา มาตรินทร์ 
4
6612118032
นางสาวจิราวรรณ หิมวัลย์ 
5
6612118033
นางสาวชลธิชา กล้าแข็ง 
6
6612118034
นางสาวฐิติญาพร เป็นสุข 
7
6612118035
นางสาวณัชนิชา ผัดผล 
8
6612118038
นางสาวทิพย์ญาดา มูลเเสง 
9
6612118039
นางสาวนภาวรรณ ควรชื่นใจ 
10
6612118040
นางสาวนันท์นภัส จันทร์พรม 
11
6612118041
นางสาวพัชรพร พรมวรรณา 
12
6612118042
นางสาวพัชราภรณ์ สอนเวช 
13
6612118043
นางสาวพิชยา จุตตะโน 
14
6612118044
นางสาวพิมพ์ชนก วรรณา 
15
6612118045
นางสาวภัทรวดี ชาวสวนเงิน 
16
6612118046
นางสาวมนัสนันท์ คงหลี 
17
6612118047
นางสาวระวี แซ่เฮอร์ 
18
6612118048
นางสาวรัตติกาล แดงสว่าง 
19
6612118049
นางสาววราภรณ์ เคหะบุตร 
20
6612118050
นางสาวสิริขวัญ นาคทอง 
21
6612118051
นางสาวสุวนันท์ เขียวสะอาด 
22
6612118053
นางสาวอริศรา ปั่นเนตร์ 
23
6612118054
นายณัฐศักดิ์ บรรพตมณีวงศ์ 
24
6612118055
นายนฤเบศ จงศิริ 
25
6612118056
นายพัฒนันท์ วิกิจการโกศล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612118057
นายพีรยุทธ์ สหัสเนตร 
27
6612118058
นายอภินันท์ วิเศษศักดิ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................