มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ 22/39
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6132614002
นางสาวณัฐฐา คำหอม 
2
6132614007
สิบเอกดาวรุ่ง โตน้อย 
3
6132614010
นายนิติศาสตร์ บุญเรือง 
4
6132614011
นายพงศกร ไทยตรง 
5
6132614012
นายพงศกรณ์ สวนเอก 
6
6132614016
นายนนท์นริฐ จารุวัชร์เอกมณี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................