มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ 22/39
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6132614001
นางสาวจิตรตรา แสงสว่าง 
2
6132614002
นางสาวณัฐฐา คำหอม 
3
6132614003
นางสาวทัณฑิกา ศรีอ่อน 
4
6132614004
นางสาวมัลลิกา ทาทอง 
5
6132614005
นางสาวสุชาดา เปรมปรี 
6
6132614006
นายกิติพงษ์ แก้วนิล 
7
6132614007
สิบเอกดาวรุ่ง โตน้อย 
8
6132614008
สิบเอกเดชาวัต แสนศรีชัย 
9
6132614010
นายนิติศาสตร์ บุญเรือง 
10
6132614011
นายพงศกร ไทยตรง 
11
6132614012
นายพงศกรณ์ สวนเอก 
12
6132614013
สิบโทวรธน ชื่นกรมรักษ์ 
13
6132614015
นายเอกวิทย์ คำคง 
14
6132614016
นายนนท์นริฐ จารุวัชร์เอกมณี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................