มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 3
ระดับ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6530802003
นางสาวกรรณิการ์ วังคีรี 
2
6530802004
นางสาวกันยกร เกิดกอง 
3
6530802010
นางสาวเฉลิมพร การะเกตุ 
4
6530802023
นางสาวนิตยา เพียอินตา 
5
6530802031
นางสาวพลอยนภา พึ่งพิณ 
6
6530802034
นางสาวพัฒน์ศลา คุ้มภัย 
7
6530802046
นางสาววาสนา สายแสง 
8
6530802053
นางสาวสุนิษา วงษ์ด่วน 
9
6530802056
นางสาวอาทิตยา รักษาคม 
10
6530802066
นางสาวกมลชนก จำปีทอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................