มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ 20/34
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5932412001
นางสาวกนกวรรณ ศรีฉ่ำ 
2
5932412002
นางสาวจีราวรรณ คงปาน 
3
5932412003
นางสาวทิฆัมพร มั่นอ่ำ 
4
5932412005
นางสาวนิรัตน์ เชื้อจำรูญ 
5
5932412006
นางสาวเบญจพร เอี่ยมกำแพง 
6
5932412009
นางสาวสงกรานต์ ศิริบุตร 
7
5932412010
นางสาวสุธิพร คงรอด 
8
5932412011
นางสาวสุวรรณา รอดเขียน 
9
5932412013
สิบตำรวจตรีเกษมณัฐ นาคเหล็ก 
10
5932412015
สิบตำรวจตรีจารุพงษ์ ป้องแดง 
11
5932412016
สิบตำรวจตรีจิตติภัทร เนียมม่วง 
12
5932412017
สิบเอกจิรวัฒน์ ชื่นอะลวย 
13
5932412018
สิบเอกจีรายุทธ เมืองมูล 
14
5932412019
นายชญานนท์ เวฬุบรรณ 
15
5932412020
สิบตำรวจตรีชิราวุฒิ เพชรพล 
16
5932412021
สิบโทไชยวัฒน์ แพงขะ 
17
5932412024
นายธนกฤต เพ็ชรสุวรรณ 
18
5932412025
สิบตรีธนบดี ธิมะสาร 
19
5932412026
สิบตำรวจตรีธนภูมิ พิฤทธิ์ 
20
5932412028
นายธีรศักดิ์ ศรีนวล 
21
5932412029
นายนิติศาสตร์ บุญเรือง 
22
5932412030
นายประดิษฐ์ สัมมาประสิทธิ์ 
23
5932412033
นายเปรม ทองเมือง 
24
5932412035
นายพีระพัฒน์ ชังเภา 
25
5932412036
นายภคพล อิ่มกระจ่าง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ 20/34
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
5932412037
นายภาณุพงศ์ จังประเสริฐ 
27
5932412038
นายมนัสชัย บุญทูล 
28
5932412039
นายรัฐธรรมนูญ ดอกไม้ 
29
5932412040
นายวรธรรศ จาดเปรม 
30
5932412041
สิบตำรวจตรีวรากร เลิศสุวิมล 
31
5932412043
สิบตำรวจตรีวิทวัส พงษ์สิงห์ 
32
5932412044
สิบตำรวจตรีวีระวัฒน์ เชียงแสน 
33
5932412047
นายอรรถบูรณ์ สุวรรณรัฐ 
34
5932412048
สิบตรีอิสรา ปานกลีบ 
35
5932412098
นางสาวสุพรรณี จิ่มจันทร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................