มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตรและอาหาร กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012238001
นางสาวเกษวิภา ฤดี 
2
6012238002
นางสาวชลดา ปิ่นทอง 
3
6012238003
นางสาวดารารัตน์ คำบุญมา 
4
6012238004
นางสาวทิพยรัตน์ คำภูมี 
5
6012238007
นางสาวภัทรภร ปักโคทานัง 
6
6012238008
นางสาวมาริษา จันทร์ทอง 
7
6012238009
นางสาวมาลินี เบ้าชารี 
8
6012238010
นางสาวศุภธิดา วงค์คำ 
9
6012238011
นางสาวสิริวิมล สมแหยม 
10
6012238012
นางสาวอภิชยา คล้ายผา 
11
6012238013
นายณัฐวุฒิ ดีหลี 
12
6012238014
นายดนุพล การะเกตุ 
13
6012238015
นายตนุชา ดวงประทีป 
14
6012238016
นายธนวัต ฤทธิ์เม้า 
15
6012238018
นายรุ่งโรจน์ สายคำจันทร์ 
16
6012238019
นายศรายุทธ มีบุญ 
17
6012238020
นายสุรชัย ม่วงมัน 
18
6012238021
นายอนุวัฒน์ บดีรัฐ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................