มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5612417003
นางสาวขนิษฐา แม้นมาลัย 
2
5612417011
นางสาวธิดารัตน์ บานดี 
3
5612417028
นางสาวสาลินี ต่ำทอง 
4
5612417030
นางสาวสุมิตรา ดีดศรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................