มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812417017
นางสาวเนริญา หมื่นส่ง 
2
5812417026
นางสาววิมพ์วิภา สักลอ 
3
5812417033
นางสาวสุฑาทิพย์ จันสน 
4
5812417039
นางสาวอภิษวนันท์ คำยอด 
5
5812417044
นายนพดล อานพรม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................