มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312268001
นายณัฐวี สุขนาค 
2
6312268002
นายนัธทาวุฒ กันน้อย 
3
6312268003
นายปภังกร ปรากฏวงศ์ 
4
6312268004
นายพีรกานต์ จันทร์อยู่สุข 
5
6312268005
นายรพินทร์นาถ สุขดิษฐ์ 
6
6312268006
นายศิวกร สิงหรา ณ อยุธยา 
7
6312268007
นายสมศักดิ์ วงษ์สังข์ 
8
6312268008
นายสามารถ พิศงาม 
9
6312268009
นายอภิวัฒน์ ทองงาม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................