มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512254041
นางสาวกชนันท์ ชาติสุทธิ์ 
2
6512254042
นางสาวกรกมล ทิพย์โสตร์ 
3
6512254043
นางสาวกรรณิการ์ คำอุ้ย 
4
6512254044
นางสาวกรวรรณ เนธิบุตร 
5
6512254046
นางสาวกัญญารัตน์ กาวีระ 
6
6512254047
นางสาวกัญญารัตน์ บุญมาก 
7
6512254048
นางสาวกัลยกร รัศมี 
8
6512254049
นางสาวกิตญดา หิตมูล 
9
6512254050
นางสาวแก้วสวรรค์ สุวอ 
10
6512254051
นางสาวขวัญจิรา เพียรธัญการ 
11
6512254052
นางสาวจิรสุตา เรือนก้อน 
12
6512254053
นางสาวชุติมาพร นันทเสน 
13
6512254057
นางสาวธนัชญา วงศ์วาสน์ 
14
6512254059
นางสาวธวัล ขวัญเดิน 
15
6512254061
นางสาวนันทิชา อินทหอม 
16
6512254062
นางสาวปณิดา ใจฉ่ำธนบูรณ์ 
17
6512254063
นางสาวปิยะธิดา จิตอามร 
18
6512254064
นางสาวปิยาพร ลำน้อย 
19
6512254065
นางสาวพัชรพร กองมา 
20
6512254066
นางสาวเพชรลัดดา พันโสภา 
21
6512254067
นางสาวมุกมณี ทองดี 
22
6512254068
นางสาวเมตตาวรี ดีพิมาย 
23
6512254069
นางสาวรัชกานต์ วรรณบุตร 
24
6512254070
นางสาววราภรณ์ แก้วบังเกิด 
25
6512254071
นางสาววริษา ท้าวนันใจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512254072
นางสาวศิริภัทร ดีเนียม 
27
6512254073
นางสาวสโรชา ศรีบุระ 
28
6512254074
นางสาวสิริยากร แก้ววังอ้อ 
29
6512254075
นางสาวอธิตยา วงษ์จักร์ 
30
6512254077
นายกฤษ์ติกรณ์ กลิ่นหอม 
31
6512254078
นายตรีทเศศ ปันเงิน 
32
6512254080
นายภัทรดนัย เเสงอรุณ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................