มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5913113032
นางสาวกวินธิดา นิเทศธัญญกิจ 
2
5913113033
นางสาวกุลนัฐ กลิ่นเกลี้ยง 
3
5913113034
นางสาวจันจิรา คำพา 
4
5913113035
นางสาวจันทิมา ประสม 
5
5913113036
นางสาวจินต์จุฑา กิจันทร์ 
6
5913113037
นางสาวชลธิชา คลังยา 
7
5913113038
นางสาวณัฏฐินี หล้าโพนทัน 
8
5913113039
นางสาวณัฐนิช เนียมพุ่มพวง 
9
5913113040
นางสาวณัฐวรรณ คงเกตุ 
10
5913113041
นางสาวธัญหทัย หิมะพรม 
11
5913113042
นางสาวนงลักษณ์ โตม่วง 
12
5913113043
นางสาวนันทนา อุชัย 
13
5913113044
นางสาวหฤทชญา ศิริสุวรรณ 
14
5913113045
นางสาวปิยะนาท วงศ์บัณฑิต 
15
5913113046
นางสาวปิยะนุช ตรวจนอก 
16
5913113047
นางสาวพิชญานิน บุญมาศ 
17
5913113048
นางสาวเพ็ญนภา ฤทธิ์อ่องรัก 
18
5913113049
นางสาววราลักษณ์ แก่นจำรูญ 
19
5913113050
นางสาววลัยรัตน์ กุลทัศนศิลป์ 
20
5913113051
นางสาวสิริยากร ศรีบ้านแกร 
21
5913113052
นางสาวสุธิดา ปนสูงเนิน 
22
5913113053
นางสาวสุนิษา สีพรม 
23
5913113054
นางสาวสุภาพร ยินดีชนะ 
24
5913113055
นางสาวอัจฉราพร นิลรัตน์ 
25
5913113056
นางสาวอาทิตยา ศรีวงศ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
5913113057
นางสาวอารียา มันตะวัตร์ 
27
5913113058
นายกุลยศ เหลี่ยมไทย 
28
5913113059
นายภัทรพงษ์ ภู่ทับทิม 
29
5913113060
นายเมธา พุ่มอ่ำ 
30
5913113061
นายศุภณัฐ พงษ์สุวรรณ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................