มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม 2
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612239003
นางสาวชนันภรณ์ นาหอม 
2
6612239012
นางสาวพรชนก กองแก้ว 
3
6612239032
นางสาวกนกอร ศรีโนย 
4
6612239033
นางสาวเกตน์สิรินทร์ มีมา 
5
6612239034
นางสาวจารุวรรณ แสงพันธ์ 
6
6612239035
นางสาวจิตรลดา ทองพูล 
7
6612239036
นางสาวจิรวรรณ โทจำปา 
8
6612239037
นางสาวฐณัตวดี ฟักศรี 
9
6612239038
นางสาวฐิติยา อัดโดดดร 
10
6612239039
นางสาวณัฐธิดา ประดู่เหลือง 
11
6612239040
นางสาวทิฆัมพร พาระสอน 
12
6612239041
นางสาวปุริสา ศรีลาวงค์ 
13
6612239042
นางสาวพัชราภา แม่นดาว 
14
6612239043
นางสาวไพจิตร ทองขาว 
15
6612239044
นางสาวมายาวี จันทขาว 
16
6612239045
นางสาวโยษิตา วสุขจรยศ 
17
6612239046
นางสาวรัชนก มีรอด 
18
6612239047
นางสาวรัตนา ลื้อขัน 
19
6612239049
นางสาววลัยพร ถิ่นวงศ์ 
20
6612239050
นางสาวสุกัญญา มั่นต่อการ 
21
6612239051
นางสาวสุทธิดา ปินะถา 
22
6612239052
นางสาวอทิติยา พ่วงโพธิ์ทอง 
23
6612239053
นายคุณานนท์ แพรสี 
24
6612239054
นายจิรภัทร รัตนพรม 
25
6612239055
นายชัยวัฒน์ รัตนโค้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม 2
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612239057
นายณัฐพงศ์ สงค์อิ่ม 
27
6612239059
นายพิษณุพงษ์ สุวรรณปักษิณ 
28
6612239060
นายภมรชัย สร้อยเสนา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................