มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรวิชาชีพครู 25/52
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6436116040
นางสาวมณีนุช มีคำ 
2
6436116042
นางสาวลภัสต์ริภา ภาคย์พระนาม 
3
6436116056
นายนภดล จำไป 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................