มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรวิชาชีพครู 25/53
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6436116063
นางสาวเกสิณี พอเณร 
2
6436116084
นายจัฎตุรนต์ อ่อนภูงา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................